Home

About Sai Baba

Sai Baba Photos

Sai Baba Bhajans

Sai Mandirs

 

Sai Baba Aartis for Broadband /3G /4Gusers.(MP3 Format)

Sai Aarthis And Sai Sathcharitha

 • Kakad-Aarti 24.3 MB | Live Darshan on Android
 • Madhyan-Aarti 18.1MB | All 4 Aarti's for Android Mobile
 • Dhoop-Aarti 20.3MB | All 4 Aarti's & SatCharitra for Windows Mobile
 • Shej-Aarti 14.7 MB | Live Darshan on iPhone
 • Sai SathCharitha (English) | Sai Satcharitra for iPhone
 • Sai SathCharitha (Telugu) 107 MB
 • Sai Baba Aartis for LOW BANDWIDTH users.(MP3 Format)

   Sai Baba Aarthis

  Kakad Aarti Madhyan Aarti Dhoop Aarti Shej Aarti
  Joduniya Kar Charni Gheuni Pancharti Aarti Saibaba Ovalu Aarti
  Utha Panduranga -1 Aarti Saibaba Shirdi Maze Phandrapur Aarti Dyanaraja
  Utha Utha Shrisainath Jai Dev Jai Dev Ghalin Lotangan Aarti Tukarama
  Utha Panduranga - 2 Shirdi Maze Pandharpur Ananta Tula Te Jai Jai Sainath
  Gheuni Pancharati Ghalin Lotangan Aisa Ae Ba Aata Swami
  Kakad Aaarti_Karito Ananta Tula Te Sada Satvrupam Pahe Prasadachi
  Bhaktachiya Poti Aisa Ae Ba Rusu Mam Paula Prasad
  Utha Sadhu Sant Sainath Sada Satv Rupam Mantra Pushpanjali  
  Prabhat Samayi Preme Pushpanjali Kar Charan  
  Sai Rahem Najar Karna Kar Charn    
  Rahem Najar Karo      
  Tuj Kay Dev Savalya      
  Shri Satguru Baba Sai      

  Shri Sai Satcharitra for LOW BANDWIDTH users.(MP3 Format)

  Chapter - 1 Chapter - 2 Chapter - 3 Chapter - 4
  Chapter - 5 Chapter - 6 Chapter - 7 Chapter - 8
  Chapter - 9 Chapter - 10 Chapter - 11 Chapter - 12
  Chapter - 13 Chapter - 14 Chapter - 15 Chapter - 16 & 17
  Chapter - 18 & 19 (Part -1) Chapter - 18 & 19 (Part -2) Chapter - 20 & 21 Chapter - 22
  Chapter - 23 Chapter - 24 Chapter - 25 Chapter - 26
  Chapter - 27 Chapter - 28 Chapter - 29 Chapter - 30
  Chapter - 31 Chapter - 32 Chapter - 33 Chapter - 34
  Chapter - 35 Chapter - 36 Chapter - 37 Chapter - 38
  Chapter - 39 Chapter - 40 Chapter - 41 Chapter - 42
  Chapter - 43 & 44 Chapter - 45 Chapter - 46 Chapter - 47
  Chapter - 48 Chapter - 49 Chapter - 50  

  Home

  About Sai Baba

  Sai Baba Photos

  Sai Baba Bhajans

  Sai Mandirs